Vaart in de Zaan

Vaart in de Zaan!

De Zaan is een belangrijke verkeersader voor de binnenvaart. Daarom wordt de Zaan bereikbaar gemaakt voor de binnenvaartschepen van de toekomst. Vervoer over water wordt steeds belangrijker, als alternatief voor het vervoer over de weg. Zonder verdere maatregelen zal de bevaarbaarheid van de Zaan achterblijven bij de ontwikkelingen van vervoer over water. Onderdeel van de maatregelen, welke nog moeten worden uitgevoerd, zijn onder andere de projecten Verdiepen van de Zaan, verbreding van de Wilhelminasluis en de bruggen en de vervanging van de Zaanbrug.

Vernieuwing Wilhelminasluiscomplex

 

Als onderdeel van het programma Vaart in de Zaan wordt de Wilhelminasluis en de Beatrix- en Wilhelminabrug vervangen. Een gezamenlijk project van gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De provincie Noord-Holland voert namens de partijen de regie over de vernieuwing van het Wilhelminasluiscomplex.

 

Binnen het project heeft gemeente Zaanstad een zeer belangrijke rol. Niet in de eerste plaats, omdat de beide bruggen in eigendom en beheer bij de gemeente zijn, maar ook omdat het project midden in het centrum van de stad wordt uitgevoerd.

 

Gemeente Zaanstad ondersteunt de provincie onder andere door het leveren van input voor het (technisch) Programma van Eisen en Beeldkwaliteitsplan. Ook assisteert zij bij het formuleren van Eisen voor GC-contract, inhoudelijke controle daarvan en het mede beoordelen en waarderen van de Aanbiedingen.

 

Net als bij de Zaanbrug moet ook bij dit project overlast voor weggebruikers én bewoners en ondernemers zoveel als mogelijk worden voorkomen. Actief meedenken over de uitwerking van de tijdelijke verkeersmaatregelen weg- en scheepvaartverkeer is daarom gewenst.

Copyright Provincie Noord-Holland
Copyright Provincie Noord-Holland

Vernieuwing Zaanbrug

Als onderdeel van het programma Vaart in de Zaan wordt de Zaanbrug vernieuwd en verbreed.

 

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer dateert van midden jaren zestig van de vorige eeuw en is aan vervanging toe. De brug is gedeeld eigendom van de gemeenten Wormerland en Zaanstad. De provincie Noord-Holland voert namens de gemeenten de regie over de vernieuwing van de Zaanbrug.

 

Gemeente Zaanstad ondersteunt de provincie onder andere door het leveren van input voor het (technisch) Programma van Eisen en technisch inhoudelijke controle van ontwerpen, bestek en tekeningen. Ook denkt en werkt zij actief mee aan de uitwerking van de tijdelijke verkeersmaatregelen en maatregelen voor mobiliteitsmagement, om de overlast voor de weggebruikers tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te voorkomen.

Copyright RoyalHaskoningDHV
Copyright RoyalHaskoningDHV

Projectfilm

Opdrachtgever

Gemeente Zaanstad

Bijdrage Trivium Consultancy

Technisch procesmanagement

 

Borging van gemeentelijke belangen

 

Opstellen en sluiten nieuwe Bedienings-, Beheer- en

Onderhoudsovereenkomsten met

Provincie Noord-Holland

 

Coördineren en bewaken vergunningsaanvragen

 

Creëren van intern (bestuurlijk) draagvlak

 

Raakvlakmanagement tussen de verschillende gemeentelijke disciplines

Copyright © All Rights Reserved